Termes i condicionsPDF><br /><body link=
VERSIÓ IMPRIMIBLE

La reserva de qualsevol dels viatges inclosos en aquesta web suposa l'acceptació total d'aquestes Condicions Generals que es consideren automàticament incorporades al contracte, sense que sigui necessària la seva transcripció escrita al mateix. En aquesta web s'indica la durada, itinerari, preus i suplements, grup mínim i serveis inclosos als viatges. Les informacions complementàries i possibles modificacions, seran comunicades als clients amb l'itinerari per escrit i, juntament amb les Condicions Generals, actuen com a contracte definitiu.
Per a la interpretació, aplicació ó reclamació de les mateixes, tant el client com l'Agència Organitzadora es sotmeten expressament als tribunals d'Olot o Girona, amb renúncia a qualsevol altre.

Reglamentació d'agències de Viatge
El text legal que regula les activitats de les Agències de Viatges i, per tant, en el que es basen aquestes Condicions Generals, és el Reglament d'Agències de Viatges, decret 168/94 de 30 de Maig de 1994 de la Generalitat de Catalunya.

Organització
L'organització tècnica dels viatges inclosos en aquesta web i/o catàleg corre a càrrec de Utòpic Bike Travel, S.L. amb NIF B55188825, GC-003405, i domicili a Olot, Carrer Bisbe Lorenzana, 18 1-3

Inscripció al Viatge
En el moment de fer la reserva s'haurà d'abonar un import de:
1- 125 euros per persona pels viatges tipus "Un sol dia"
2- 1000 euros per persona pels viatges tipus "Luxe"
3- 500 euros per persona per la resta de viatges.

Les places no es consideraran reservades si no s'efectua el dipòsit corresponent dins el plaç indicat. La resta de l'import s'abonarà 60 dies abans de la sortida prevista excepte en els viatges "Un sol dia" i d'altres viatges amb condicions especials. En cas contrari, la plaça es considerarà anul·lada.

Modificació del viatge per part de l'organitzador
Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva i el contracte sense penalització, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial i llur possible repercussió en el preu. En el cas de que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

Condició contractual
La realització del viatge queda condicionada a la inscripció d'un número mínim de persones indicades a cada fitxa tècnica o ruta de viatge. En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització pel client sempre que li ho comuniqui en un termini màxim de 15 dies naturals abans de la data prevista pel seu començament. Tampoc donarà dret a indemnització si l'agència cancel·la el viatge per motius de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible).

Desistiment per part del client
Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, com a mínim, del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió, les despeses d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors turístics) i una penalització consistent en:
1. 5% de l' import total del viatge si el desistiment es produeix en més de 10 i menys de 15 dies abans de la sortida.
2. 15% entre 10 i 3 dies abans de la sortida.
3. 25% dins les 48 hores abans de la sortida.
4. 100% en cas de no presentació a la sortida o presentació tardana.
En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que la fitxa tècnica i dipòsit de reserva n'hagi deixat constància.

Cessió de la Reserva
El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l'agència amb 15 dies d'antelació i les companyies aèries i transportistes permetin el canvi de nom. El cessionari haurà de reunir els mateixos requisits que tenia el cessionista i ambdós respondran solidàriament davant l'Agència del pagament del preu del viatge i de les despeses addicionals de la cessió.

Preus del viatge
Els preus que figuren en aquest programa han estat calculats segons les tarifes, cotitzacions i canvis de moneda vigents a febrer del 2014. Qualsevol variació en algun d'aquests aspectes pot ser motiu de modificació dels preus fins a 20 dies abans de la sortida.
Quan la repercussió dels preus superi el 15% del import total establert del viatge, el client podrà desistir del viatge amb dret al reemborsament del seu pagament a excepció de les despeses de gestió i de les d'anul·lació.
Els preus indicats inclouen l'IVA en cas de ser aplicable. El preu del viatge combinat no inclou visats, taxes, certificats de vacunació, extres i en general cap servei no especificat en el apartat Què està inclòs.

Serveis inclosos
Els serveis inclosos en els viatges són els especificats en l'apartat "Què està inclòs" de cada viatge. Si hi ha alguna modificació en l'itinerari del viatge els serveis inclosos i els no inclosos seran vàlids els de l'última ruta modificada.

Excursions i visites opcionals
Les excursions i visites opcionals que no s'indiquin com a incloses en l'apartat "Què està inclòs" del viatge, no formen part del contracte de viatge combinat. Les condicions i preus de les excursions es poden concretar a destí.

Documentació
Tots els viatgers, sense excepció, hauran de dur llur documentació en regla, quedant sota responsabilitat pròpia, qualsevol problema o inconvenient que se'n pugui derivar. L'obtenció del passaport, visats, temes sanitaris i certificats de vacunació són responsabilitat del client.
Si alguna autoritat refusés l'obtenció de visat per qüestions personals del client, o se li fos denegada l'entrada de qualsevol país per manca d'algun requisit exigit, l'agència Organitzadora declina tota responsabilitat al client i qualsevol despesa originada correrà al seu càrrec.
Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d'entrar, sortir o circular sense problemes pel país de destinació.
Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge firmat pels pares si aquests no els acompanyen.

Alteracions
El CLIENT accepta expressament les modificacions in situ d'aquell itinerari que pugui realitzar l'Agència per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infraestructura local sempre que no comporti l'incompliment de cap dels serveis inclosos en el viatge combinat contractat.
El CLIENT també accepta el canvi d'establiment hoteler, que es produeixi in situ, sempre que el gaudit tingui una categoria o característiques iguals o superiors al fixat a l'itinerari inicial.
Davant la imposició per part de determinades companyies aèries, d'un concret temps de connexió dels vols que l'Agència considera insuficient per a garantir l'èxit dels enllaços aeris, el CLIENT serà informat que pot escollir entre acceptar un temps de connexió major o acceptar i assumir les conseqüències de la pèrdua dels enllaços (reestructuració del contingut del viatge sense dret a compensació).

L'agència organitzadora es reserva el dret, d'acord amb l'ordenament vigent, d'alterar l'ordre del recorregut de qualsevol itinerari, hotels previstos, mitjans de transport i demés serveis descrits en aquest programa i modificar l'hora de sortida. Fins i tot cancel·lar el viatge, sempre que hi hagi raons de força major que ho justifiquin, sense que el client tingui dret a reclamar res més que els imports abonats sinó estigués d'acord amb aquestes alteracions. El mínim de viatgers per considerar garantida la sortida d'un viatge és l'especificat en cada itinerari.

Equipatges
L'agència organitzadora NO es fa responsable de pèrdues o danys ocasionats durant el viatge o transport. En cas de pèrdua de l'equipatge per la companyia aèria, ens remetem a les condicions regulades per IATA i s'han de fer les reclamacions oportunes a la companyia.

Responsabilitats
L'agència organitzadora obra únicament com intermediària entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis que figuren a l'itinerari: hotels, companyies aèries, marítimes, terrestres, etc... En conseqüència, declina tota responsabilitat en les deficiències que poguessin tenir els serveis prestats per les esmentades entitats o persones. En cas de retard en les sortides o tornades de qualsevol dels mitjans de transport utilitzats imputables a vagues, causes meteorològiques, problemes tècnics o altres causes de força major, Utopic Bike Travel,S.L. es compromet a realitzar totes les gestions al seu abast en benefici dels clients afectats per aquest tipus de situacions. En qualsevol cas les incidències econòmiques que se'n puguin derivar seran exclusivament responsabilitat dels clients. En cas d'accident el viatger se sotmetrà expressament a la legislació en matèria d'accidents del país on estigui matriculat el vehicle.
L'agència de viatges i els seus representants, entenen que l'estat físic dels clients reuneix les condicions necessàries per realitzar el viatge que lliurement realitzen.
Reclamacions
L'usuari haurà d'informar immediatament al prestador dels serveis i amb un límit màxim de 48 hores a l'agència organitzadora, de qualsevol incidència del viatge per resoldre-ho.
Les reclamacions que es vulguin presentar hauran d'estar documentades amb comprovants i factures, i hauran de dirigir-se a l'agència organitzadora dins d'un termini màxim de 30 dies després de la tornada del viatge.

Assegurances
A tots els viatges d'aquesta web/catàleg està inclosa l'assegurança de viatge i es dóna l'opció de contractar una assegurança de cancel·lació.
La contractació de les assegurances reconeix que el client accepta les inclusions i exclusions de l'assegurança. Utopic Bike Travel, S.L. és aliena a les resolucions que la companyia d'assegurances determini sobre les incidències declarades pel viatger i no té responsabilitat sobre aquestes resolucions.
La tramitació de la reclamació amb la companyia d'assegurances correspon a ser tramitada exclusivament pel client, quedant Utopic Bike Travel, S.L. totalment al marge d'aquest procés.

Tractament de Dades de Caràcter Personal
Les dades personals de les persones físiques que, en nom propi o en representació d'entitats jurídiques, contractin amb aquesta agència s'incorporaran i es tractaran en un fitxer responsabilitat d'Utopic Bike Travel, S.L., que reuneix les mesures de seguretat necessàries per a garantir la total seguretat de les dades.
La finalitat del fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-los dels nostres serveis.
En compliment de la normativa, el titular de les dades pot exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició que reconeix la Llei Orgànica de protecció de dades posant-se en contacte amb:

UTOPIC BIKE TRAVEL, S.L.
C/ Bisbe Lorenzana, 18 1-3
17800 Olot - Girona
NIF B55188825
info@utopicbiketravel.com


L'agència queda facultada per a utilitzar les dades durant la vigència del contracte i per la posterior informació dels seus serveis.